Ruairidh Graham

mm
Ruairidh is responsible for Gaelic policy at HES and spends his spare time organising Gaelic events. - Tha Ruairidh os cionn poileasaidh na Gàidhlig aig ÀEA, is tha ùidh aige ann an eagrachadh cuirmean Gàidhlig san ùine spàir.

Posts by Ruairidh Graham